Hukuk İstinabe Talepnamesi Tercümesi

Uluslararası istinabe, uluslararası adli yardımlaşma kanunları veya ikili anlamşalar kapsamında yapılan işlemlerdir. Uluslararası usul hukukunun konusuna giren istinabe, mahkemede görülen bir davada nihaî karara varabilmek amacıyla, fiilî ve hukuki engeller nedeniyle yapılamayan tarafların veya tanıkların dinlenilmesi, bilirkişi incelemesi, keşif yapılması, adres tespitinin yapılması, belge ve bilgilerin istenmesi, kan alınması, DNA testinin yapılması, sağlık raporunun alınması, nüfus kayıt örneğinin istenmesi, ekonomik ve sosyal durumun araştırılması gibi usulî işlemlerin Devletler arasında karşılıklı olarak adli yardımlaşma çerçevesinde yerine getirilmesini ifade eder.

Türkiye çok sayıda devlet ile istinabe taleplerinin yerine getirilmesi için ikili ardımlaşma anlaşmaları imzalamıştır. Türkiye bunun yanında  1954 tarihli Hukuk Usulüne Dair Sözleşmesi ve 1970 tarihli Hukukî veya Ticarî Konularda Yabancı Ülkelerde Delil Sağlanması Hakkında Sözleşme’nin de tarafıdır.

Kural gereği, yabancı devletlerden istinabe talep edilmesi halinde, ilk olarak o devlet ile Türkiye arasında ikili bir anlaşma veya çok taraflı bir sözleşme olup olmadığına bakılır. Eğer bir anlaşma veya sözleşme varsa, istinabe bu anlaşma veya sözleşme uyarınca yerine getirilir. İstinabe yapılacak devlet ile Türkiye arasında bu konuya ilişkin herhangi bir anlaşma veya sözleşme yoksa, istinabe karşılıklılık esasları çerçevesinde uluslararası adli yardımlaşma kurallarına göre yerine getirilir. Bu durumda, yabancı devlet yetkili makamlarına gönderilecek istinabe talebine tabi olacak şekilde, yapılması istenen işlemlerin belirtildiği, ilgili adli makamın imza ve mührünü taşıyan bir istinabe talep yazısı düzenlenmelidir. Bu talep yazısında, ayrıca davacı ve davalı ile dinlenecek tanıkların isim ve adresleri, davanın kısa bir konusu, tanıklara sorulacak sorular ile istinabe konusu diğer hususlar maddeler halinde belirtilmelidir.

Talep yazısı ve eklenecek evrak(lar), Türkçe aslı veya onaylı örnekleri ile, gönderilecek yabancı devletin dilinde yapılmış tercümeleri birlikte bakanlığa gönderilir. Her ülke için belirli dil ve lehçe kıstasları olduğu gibi, bir takım biçimsel kural da söz konusudur. Bu nedenle hukuki tercüme alanında donanımlı bir çevirmen ile çalışılması, sürecin uzamaması ve gereksiz masraflardan kaçınmak adına çok önemlidir.

Kaynak: UHDIGM

Eskişehir’de istinabe talepnamesi tercümesi için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Scroll to Top